Electromagnetic thermal propulsionThermal electromagnetic propulsion is based on thermal expansion of materials like metals. In the process the electromagnetic energy is changed to work - kinetic energy to propel vehicles with application of untypical guideway the vehicle is moving ahead. This internal energy is coming from the atomic structure of metallic solids medium. After delivering the heat energy to the atoms in solids atoms start to increase external dimensions of its structure. Obtained in that way changes in geometric dimensions are predicted to give away mechanical energy with the application of precisely setting of double surfaces. Thermal energy is directly converted into mechanical energy in this case. The application of wheels is optional and less practical. To proper functioning of the entire system there is a need to apply the axial vibration generators made from hard and heat resistant materials due to the generators may generate a lot of heat because of friction, which heat will be returning to expansion sustaining system at the same generators, what will increase the efficience of entire system. After the system is warmed up with external sources of heat, should be sustaining heat from the friction so the system has automatic delivery of energy after it start to move ahead. The system for now is predicted to work with efficient coolant but this efficiency is depending on geometry of entire movement track, the more inclined track means the more powerful acceleration, but one should remember that this inclination can't be too big, because there is no such a material due to thermal expansion which could be here used. The system will work with not big inclination of the track and with a proper length of the partial tracks of entire track line due to proper cooling of the system and reheating. One should remember that the system is based on changing thermal energy delivering to the axial vibration generators to obtain the changing geometry of the cores ot those generators.This system of propulsion is designed for small ground levels differences. The track must be in the range of inclination allowing the vehicle to move on the track which is aproximatelly perpendicular to gravity vector acting as the planetary mass. So, the better result applying this technology is such a designing of the track place which will mean not a lot of displacement in vertical plane. The system is capable to disturb Earth's gravity field on the deck of the vehicle. The system also should be considered as potentially able to control gravity vector on the deck with great velocity of the vehicle. The propulsion method can be obtained by using mechanical resonance - once the vertical movement of axial vibration generator stater core is swiched on the system should automatically undertake the work and the slightly warming up the system should give the proper speed control of the vehicle. Everything is depending on the technical parameters of the track and the vehicle software.
Thermal expansion and work in one direction


Thermal expansion and work in two directionsPropulsion fully operating system


Rozwiązanie systemu napędowego wykorzystujące rozszerzalność termiczną, to być może nieco niespodziewana w stosunku do obecnych nurtów technologicznych propozycja. Jakkolwiek rozszerzalność termiczna materiałów mająca swój wpływ na ich wymiary geometryczne prowadzi do jedynie niewielkich ich zmian całkowitych, jak zwiększenia długości, objętości, czy obwodu, to biorąc pod uwagę znaczną precyzję, która musiałaby być w tego rodzaju rozwiązaniu zastosowana i całej masy problemów technicznych mogących mieć tutaj miejsce, to cały czas idea ta nie została jeszcze wyeliminowana z powodu jakichś istotnych błędów w założeniach. Ostatecznie, też przecież w konsekwencji bardzo wiele zależy od wyrafinowania i czynnika pracy włożonej w "doszlifowanie" technologii, której podstawy tutaj zaprezentowano. Jak wiemy zmiana geometrii obiektów może być spowodowana efektami elektromagnetycznymi, relatywistycznymi lub związanymi z falami grawitacyjnymi. Ja zajmę się tutaj tą pierwszą ewentualnością. Obiekt położony w zasięgu pola elektromagnetycznego z pasma cieplnego, podczerwieni, absorbuje energię elektromagnetyczną, poprzez sieć atomów, które w tym procesie wpadają w drgania, drgania te są nie spolaryzowane przestrzennie, następują we wszystkich kierunkach, co doprowadza do zmiany geometrii szczególnie tych wymiarów, które są największe co do wartości. Długi pręt stalowy ogrzewany równomiernie na całej długości, którego stosunek szerokości do długości jest wielokrotnie mniejszy odpowiednio zwiększy swój wymiar całkowity na długości, natomiast jego obwód czy szerokość zmieni się niewiele w procesie ogrzewania w stosunku do długości.


Zasada działania.


W przypadku takich systemów znamienne jest to że może powstawać rezonans, w którym całość podlega drganiom o dużej częstotliwości, nie trzeba zatem dodatkowej energii do uzyskania prawidłowego funkcjonowania tego rozwiązania. Rezonans może powstać gdy występuje wywołany starterem oscylacyjny ruch całego systemu w osi pionowej. Rezonans powodują siły pochodzące z oscylatorów osiowych na których całość jest zawieszona, oraz na których ona jednocześnie spoczywa. Zastosowanie irydu ma uzasadnienie techniczne i praktyczne, bowiem jest to pierwiastek o nadzwyczaj małym promieniu atomowym oraz jest twardy i nieścieralny, nie ulega również oksydacji, nadaje się tutaj więc doskonale. Jest on jednak pierwiastkiem deficytowym w skali świata, więc zastosowanie go tutaj jest niestety dość sporne. Z irydu powstają nadzwyczaj gładkie powierzchnie niemożliwe do uzyskania dla wielu innych materiałów o dużej twardości i trwałości. Wszystkie pyły i drobiny na trasie przejazdu w tym przypadku są większe niż szczelina natarcia przodu składu, de facto bowiem mamy tu do czynienia z odległościami mniejszymi niż średnica atomu wodoru, lub porównywalnymi z nimi, profil pochylenia jest także kwestią sporną, gdyż ma on wartości wymiarów subatomowych, a zatem precyzja wykonania takiego systemu napędu musi być ultra wysoka. System rezonansowy zasilany byłby z wibratorów osiowych, drgania są bowiem potrzebne tutaj do aktualizacji położenia składu, obniżają również tarcie lokalne. Metodą na przyspieszenie tutaj jest zwiększenie częstotliwości drgań poprzez zmniejszenie odległosci od szczytu i dołu podwójnej szyny, co można by uzyskać przez ogrzanie wkładu generatorów drgań osiowych. Zwiększając wymiary geometryczne tego wkładu częstotliwość zwiększa się jednocześnie amplituda drgań maleje.