CSS


Składnia CSS 1. W linii wewnątrz dokumentu HTML: selektor style="polecenie:wartość;"(komendy oddzielamy średnikiem) 2. W odzielnym arkuszu CSS: selektor{polecenie:wartość;} 3. Jako blok komend w dokumencie HTML między słowami kluczowymi "style"
animation-play-state - dotyczy dwóch stanów działania animacji i może przybierać wartość "running" lub "paused", domyślnie jest "running ",za pomocą tego polecenia można uruchomić lub zatrzymać animacje na co może byc związane z zaistnieniem innego wydarzenia
animation-duration - określa czas trwania animacji. Przykład:animation-duration:3s - określa animację o 3 sekundowym czasie trwania
animation-name - nazwa animacji, którą należy podać by można później przypisać do niej inne właściwości animacji (np. w poleceniu: @keyframes). Przykład:animation-name:mojaanimacja
border-color - pozwala określić kolor obramowania lub tabeli w dokumencie HTML . Przykład: border-bottom-color:orangered - oznacza czerwone obramowanie u dołu obramowania.
border-style - określa styl obramowania (m.in. własnością może być styl: solid, dotted, dashed, double itp.). Przykładowo:border-style:dotted - oznacza obramowanie złożone z kropek.
border-width - pozwala zdefiniować grubość obramowania w dokumencie HTML. Przykład: border-width:10px - oznacza obramowanie całej ramki o grubości 10 pikseli. Dopuszczalna jest składnia od razu dla czterech boków ramki: border-width: 10px 40px 10px 30px
border-radius - pozwala zdefiniować zaokrąglenia obramowania w dokumencie HTML. Przykład: border-radius:10px - oznacza zaokrąglenie obramowania dla 4 narożników ramki o promieniu 10 pikseli. Polecenia pochodne to: border-top-left-radius, border-top-right-radius, border-bottom-left-radius, border-bottom-right-radius. Dopuszczalny jest zapis dla czterech narożników jako jeden ciąg wartości: border-radius: 10px 20px 0 50px, zero nie musi posiadać określenia w pikselach.
color - pozwala określić kolor elementu jak tekstu, czy obramowania w dokumencie HTML. Przykład: color:green - oznacza element koloru zielonego
text-indent - pozwala dodać wcięcie na początku akapitu. Przykład: text-indent:50px - wcięcie na 50 pikseli
z-index - pozwala określić kolejność wyswietlania elementu w dokumencie HTML. Przykład: z-index:2 - oznacza że element będzie nad elementem, który ma z-index:1;
text-transform - pozwala określić, czy tekst ma byc wyświetlany wielkimi literami, małymi, czy z kapitalikami. Przykład: text-transform:uppercase - tekst pisany wielkimi literami
text-transform:lowercase- tekst wyświetlany jako małe litery text-transform:capitalize - tekst z wielkimi literami na początku słów
text-decoration - komenda przy pomocy, której można zdefiniować, czy tekst będzie podkreślony, przekreślony, albo podkreślony szkaczkiem, za pomoca tego polecenia można usunąć niepotrzebną stylizację linków itp. text-decoration:underline - tekst podkreślony text-decoration:none - tekst bez widocznej stylizacji