Neutrino


Neutrino jest bardzo lekką cząstką w dodatku materia nie stanowi dla niej poważniejszej przegrody, więc przenika ono w dużej ilości przez planety w układzie słonecznym, gdyż nie interferuje ono z materią w znaczący sposób, a są to ilości rzędu milionów neutrino w każdym centymetrze sześciennym na sekundę. Jako cząstka produkowana jest w procesie przemian termonuklearnych w gwiazdach i w wyniku rozpadu niektórych cząstek w przemianach jądrowych. Ogromne ilości neutrino przemierzają wszechświat i tylko sporadycznie pojedyncze cząstki zderzają się z atomami materii.Fakt istnienia tej cząstki został potwierdzony w latach 50 - tych zeszłego stulecia, gdyż było ono produktem rozpadu promieniotwórczego w reaktorach atomowych. Neutrino może mieć bardzo interesujące właściwości, które można by było wykorzystać w technice telekomunikacyjnej między odległymi częściami przestrzeni kosmicznej, gdyż prawdopodobnie może ono, jak wynika z ostatnich badań, przy zaistnieniu określonych warunków, poruszać się z prędkościami przewyższającymi prędkość światła w próżni (dane te pochodzą z eksperymentu OPERA, jednak obecnie pozostają zdementowane, chociaż trwają próby uzyskania zgodnych badań przez inne ośrodki naukowe na całym świecie). Może to zabrzmieć dziwnie dla kogoś kto przyzwyczajony jest do faktu niemożności przekroczenia prędkości c przez żadne ciało obdarzone masą bo przeczy to danym wynikającym z analizy teorii względności. Jednak słyszałem ostatnio, że neutrino faktycznie nie przenosi masy, ładunku ani energii elektromagnetycznej jedynie przenosi tylko kręt, czyli spin (obrót) - to by tłumaczyło, dlaczego w niektórych sytuacjach może przemieszczać się ono szybciej od światła, gdyż nie jest ono ani materią ani energią elektromagnetyczną, może ono jednak prawdopodobnie mieć różne energie pochodzące od pola bezwładnościowego, którego jest przekaźnikiem. Należy pamiętać także że fizyka nie kończy się na teorii względności, faktycznie prawdą jest, że limit prędkości światła jest dla naszego wszechświata jedną z jego fundamentalnych cech, którego nie można w zrozumiały dla współczesnej nauki sposób złamać, oznacza to, że aby obejść ten limit, trzeba by zmienić lokalnie właściwości wszechświata (co jest praktycznie nie możliwe dla współczesnej nauki i technologii) lub otworzyć sub - połączenie z innym wymiarem, w którym obowiązują inne właściwości i prawa fizyczne (napęd WARP i podprzestrzeń w opowiadaniach sci - fi reprezentują podobną technologię). W takim na w pół otwartym połączeniu można by, oczywiście teoretycznie, wykorzystać właściwości tego wymiaru w naszym wszechświecie. Jednak tego typu technologia może być bardzo trudna w realizacji. Tak czy owak jako współcześni mieszkańcy Ziemi, w istocie nie znamy jeszcze wszystkich właściwości neutrina jako takiego, jego odmian, stanów dyskretnych (obecnie chyba znane są tylko trzy rodzaje neutrina elektronowe, taonowe i mionowe ), gdyż technologia służąca do ich używania w celach praktycznych dopiero od niedawna nabiera jakichś realnych kształtów. Udaje się jak dotychczas nadawać proste sygnały, przy wykorzystaniu akceleratorów. Czy istnieją rodzaje neutrin "przyśpieszonych", dzięki którym czas transmisji i telekomunikacji nawet między galaktykami zawiera się w nanosekundach, trudno stwierdzić bez zasadniczej wiedzy na ten temat, dysponując jedynie intuicją i wyobraźnią. Tego typu przypuszczeń jest dużo, szczególnie w opowiadaniach sci - fi i innych opracowaniach z tego kręgu. Jednakże przypuszczenia to jedno, a drugie to faktyczne możliwości techniczne. Gdyby udało się opracować technikę skupiania, transmisji i odbioru tego typu neutrin, mogłoby to oznaczać bezproblemową i natychmiastową komunikację między planetami układu słonecznego, czyli transmisja danych mogłaby odbywać się w czasie rzeczywistym z Marsa na Ziemię, czy z Ziemi na Marsa (minimalny czas transmisji jednostronnej za pośrednictwem fali elektromagnetycznej, przy założeniu bliskości planet, dla fal radiowych to około 30 minut) niezależnie od wzajemnego płożenia obu planet i poprzez masę planet, czyli de facto w sposób stały - byłoby to ziszczeniem marzeń wielu ludzi i technologią zbliżoną możliwościami do filmów Star-trek. Taka technologia, wykorzystując wiedzę że neutrino nie przenosi energii elektromagnetycznej ani masy, a może jednak przenosić informację, może z czasem ujrzeć światło dzienne. Najpierw należy na pewno zweryfikować z czego wynika obecna wiedza mówiąca o posiadaniu przez neutrino masy spoczynkowej w przybliżonej ilości 50 eV, bo rozbieżność ta może okazać się ważna w ogólnym zarysie charakterystyki tej cząstki i dalszych rozwiązań technologicznych opartych o jego cechy. Także, tego typu technologia miałaby większy sens w przypadku potrzeby komunikacji miedzy koloniami kosmicznymi rozmieszczonymi po całej drodze mlecznej (oczywiście gdyby sytuacja technologiczna do tego by już dojrzała), albo pomiędzy podróżującymi po niej statkami kosmicznymi. Jednak w przypadku współczesności, nie opracowano jak dotychczas technologii podróży między gwiezdnej więc na razie, oczywiście gdyby udało się opanowanie technologii przyśpieszonych neutrin, technologia ta ograniczałaby się do samego układu słonecznego. Jednak są to tylko jałowe przypuszczenia. W wielu wypadkach komunikacja taka, byłaby obiecująca w technice komputerowej, gdyż być może z czasem udałoby się zbudować tak jak w optoelektronice dla fotonu, metody transmisji opartych na neutrino dla danych wewnątrz układów scalonych co mogłoby zaowocować niespotykanymi jak dotychczas możliwościami i prędkościami transferu danych w tych układach, naturalnie gdyby udało się wyeliminować elektrony w niektórych elementach elektronicznych i zastąpić je neutrino, co może być bardzo trudne z wielu względów ale m. in. także trudne dlatego, że neutrino nie jest naładowane elektrycznie z tego względu więc tego typu technologia wymagałaby odmiennego podejścia do ewentualnych zastosowań oraz dlatego, że neutrino jest zbyt przenikliwe i trudno by było zmusić je do jakichkolwiek zaprogramowanych działań w celu np. budowania układów z wykorzystaniem ich transferu. Neutrino to jedna z najdziwniejszych cząstek w całej hierarchii cząstek znanych w naszych czasach. Gdyby nie fakt, że obecnie opanowaliśmy perfekcyjnie wykorzystywać fotony (fale elektromagnetyczne) w telekomunikacji, być może zrozumielibyśmy jak w telekomunikacji wykorzystać neutrina, bo wiedza już zdobyta wpłynęła na nasz charakter postrzegania do tego stopnia, że nie widzimy pewnych zależności w fizyce. Neutrino pozbawione jest ładunku elektrycznego, co do masy to jak dotychczas nie udało się jednoznacznie określić masy spoczynkowej tej cząstki ani dowiedzieć się jakichś bardziej szczegółowych informacji na temat jej samej. Neutrino bardzo słabo interferuje z materią, jest bez porównania bardziej przenikliwe niż najbardziej przenikliwe promieniowanie gamma o największej nawet energii, bez problemu przenika przez największe nawet planety bez żadnego spowolnienia własnej propagacji. W każdej sekundzie przez układ słoneczny przelatują w ogromnych ilościach neutrina słoneczne pochodzące z jego rdzenia, przepływają przez planety i wszystko co na nich jest. Jest to pole neutrinowe. Z drugiej strony docierają w rejony systemu słonecznego i Ziemi potężne ilości neutrin z poza naszego systemu gwiezdnego. Cząstki te są bardzo małe, znacznie mniejsze od elektronu. Poza znikomą masą, nie posiadają ładunku. Nie wiemy nic na temat masy w neutrinach, niektórzy przypuszczają, że cząstka ta posiada tylko taką masę która wynika z obrotu neutrina względem własnej osi. Gdyby dwa neutrina o przeciwnych spinach interferowały ze sobą to ich masa przepada w chwili zaistnienia interferencji. Chociaż nikt nie doprowadził do interferencji neutrin, bo tak na prawdę nie potrafimy z nimi zrobić nic, bo nie można ich złapać ot tak. Potrafimy jednak wytwarzać neutrina w wyniku procesów przemian jądrowych. Wcześniej próbowano zrozumieć, czym jest ta cząstka wprowadzając charakterystyczny opis w celu przedstawienia modelu pasującego do jej zachowania się, jednak do tej pory niewiele to wpłynęło na możliwości technologiczne w tym względzie. Jeżeli chodzi o neutrino to nadzwyczaj mało jeszcze rozumiemy i mało rozumie ta cywilizacja. Przypuszczeń dotyczących neutrino jest wiele, ale już obecnie wiadomo, że technologia telekomunikacji za pośrednictwem neutrino, miałaby wiele zalet, mowa tu o zaawansowanej technologii, ponieważ ta którą dysponujemy nie umożliwia np. modulacji pola neutrinowego i w ogóle nie potrafimy wpływać na zachowanie się neutrina. Żeby nadać lub odebrać sygnał za pośrednictwem neutrina, potrzebny jest wyspecjalizowany nadajnik albo odbiornik neutrin, a takich nie ma na razie, szczególnie z powodu głównego problemu technicznego, a mianowicie zbyt dużej przenikliwości neutrin. Nie można ich ogniskować ani "dostroić" do danej częstotliwości, to tak nie działa. Przypuszczalnie aby nadać albo odebrać informację za pośrednictwem neutrin, należy najpierw zdobyć umiejętności polegające na technologii wpływania na zmianę prędkości spinowej, czy też oscylacji, a więc sterowania energią wewnętrzną tych kwantów. Jednak ponownie nasuwa się w tym przypadku wiele problemów wynikających z nieznajomości, czym są neutrina. Gdyby w trakcie jakichś zaawansowanych badań okazało się, że cząstki te są nośnikiem energii bezwładności, co nie jest tylko moim przypuszczeniem i same w sobie są bezwładnością, podobnie jak fotony istnieją tylko w ruchu, tak one istnieją tylko w fazie obrotu wokół własnej osi i właśnie z tego wynika ich masa. To by tłumaczyło dlaczego nie interferują z materią i dlaczego mają tak małą masę, bo faktycznie tej masy nie mają. Masa neutrino jest wartością pozorną i wynika właśnie z faktu obrotu, czyli spinu. Pole magnetyczne wiąże się z przepływem prądu elektrycznego, prąd elektryczny z kolei oznacza uporządkowany ruch nośników ładunku elementarnego - elektronów. Pole magnetyczne nie ma swojej własnej cząstki polowej, jednakże właściwości fizyczne elektronu związane są z powstawaniem pola magnetycznego w ściśle określony sposób, który określa współczesna fizyka cząstek i pól. Teraz wysunę trochę inne przypuszczenie dotyczące właściwości inercyjnych, czy bezwładnościowych obiektów zbudowanych z materii, z której zbudowany jest kosmos ( chociaż zdecydowanie więcej w nim pustki niż materii ). Przez lata uczeni zajmowali się inna cząstką, tak lekką jak również wymykającą się ich wysiłkom, że z tego względu niektórzy nazwali ją "boską cząstką", jednak bardziej prozaiczna nazwa tej cząstki to neutrino. Posiłkując się pewnymi prerogatywami dotyczącymi znanej już fizyki jak i cech pól i materii można dojść do wniosku, że pewne właściwości cząstek, czy kwantów mogą się okazać podobnymi do siebie i mieć wspólne odzwierciedlenie w naturze jeżeli chodzi o zachowanie się ich w przestrzeni. Ruch elektronu zarówno spinowy jak i postępowy w przestrzeni wytwarza pole magnetyczne wokół własnej masy. Czy zatem ruch neutrino w przestrzeni mógłby tworzyć inne pole, nieznanego rodzaju ? Jednak tak się składa że posiadam co do tego pewne przypuszczenie. Mogę się mylić jednak w kilku przypadkach inni badacze też skłonni byli kojarzyć neutrino z energią bezwładnościową. Neutrino o bardzo małej energii może się tworzyć w warunkach i skali mikro podobnych do warunków obowiązujących w konwencjonalnej przestrzeni kosmosu, jak i w warunkach planetarnych przy efektach związanych z dynamiką ciał materialnych jak obrót, akceleracja, spowolnienie itp. Wtedy dochodzi do powstawania neutrino o niskiej energii. W przemianach jądrowych neutrino emitowane jest, jak przypuszczam, w procesie przemian gdzie bilans energii inercyjnej dla dwu np. anihilujących cząstek nie jest zerowy tj. wtedy, gdy jedna cząstka obracała się szybciej niż druga. Wciąż, neutrino wydaje się odpowiedzialne być wszędzie tam gdzie zachodzą procesy oparte o dynamikę materii, za niezerowy bilans inercyjny tych przemian. Już z samej teorii względności otrzymujemy informację, że energia równoważna jest masie i odwrotnie. Z kolei zasada zachowania energii podpowiada że energia, w tym przypadku inercji, nie przepada bez zmiany formy w przyrodzie, ale jest zachowywana w innej postaci. Neutrino może mieć powszechne znaczenie jako mediator w "wypromieniowaniu energii bezwładności" za pomocą pola dynamicznego w materii.